ASSURMIFID  gedragsregels


Wet Twin Peaks
wet tot bescherming van de afnemers van financiële producent en diensten
alsook van de bevoegdheid van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten
en houdende diverse bepalingen
.

KONINKLIJK BESLUIT 21 02 2014 OVER DE REGELS VOOR DE TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 27 TOT 28BIS VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 BETREFFENDE HET
TOEZICHT OP DE FINANCIËLE SECTOR EN DE FINANCIËLE DIENSTEN OP DE VERZEKERINGSSECTORKONINKLIJK BESLUIT 21 02 2014  INZAKE DE KRACHTENS DE WET VASTGESTELDE GEDRAGSREGELS EN REGELS OVER HET BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN, WAT DE VERZEKERINGSSECTOR BETREFT


KONINKLIJK BESLUIT 21 02 2014 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 27 MAART 1995 BETREFFENDE DE VERZEKERINGS- EN HERVERZEKERINGSBEMIDDELING EN DE DISTRIBUTIE VAN VERZEKERINGENBelangenconflictenbeleid van ons kantoor

Kantoorinformatie

Lijst van de algemene voorwaarden van de polissen